Midagon Company logo
Tillbaka till Bloggen

Varför behövs en Molnstrategi?

Ingen organisation är den andra lik och frågan kring beslut och konsumtion av molntjänster kan skilja sig åt i många aspekter – inte minst från det rättsliga perspektivet där det kan vara relativt enkelt för en privat organisation men avgjort mer snårigt i offentlig sektor. Molnstrategin bör vara en förlängning av organisationens generella IT-strategi, där organisationens unika perspektiv tas upp för att ge en komplett bild och kunna vara ett bra och fortlevande beslutsstöd.  

Att världen är mitt i en rörelse där IT transformeras till molnet är ingen nyhet, men det är ingen självklarhet att ha en tydlig och klar strategi i molnfrågan. En sådan kan faktiskt vara till stor hjälp, inte minst i en molntjänstevärld i ständig och snabb förändring. 

Ingen organisation är den andra lik och frågan kring beslut och konsumtion av molntjänster kan skilja sig åt i många aspekter – inte minst från det rättsliga perspektivet där det kan vara relativt enkelt för en privat organisation men avgjort mer snårigt i offentlig sektor. Molnstrategin bör vara en förlängning av organisationens generella IT-strategi, där organisationens unika perspektiv tas upp för att ge en komplett bild och kunna vara ett bra och fortlevande beslutsstöd.  

Vad bör strategin innehålla? Incitament, fördelar och risker  

Organisationens molnstrategi bör ta upp bakomliggande incitament och de fördelar som organisationen kan få i och med konsumtion av molntjänst. Strategin bör också innehålla en grundanalys av de risker som kan uppstå i samband med molntjänstekonsumtion i organisationens olika perspektiv – allt för att ge ett gott stöd i besluten framåt.   

Rättsliga överväganden  

För den privata sektorn är antalet lagar och författningar att ta hänsyn till oftast begränsade – i vissa fall till enbart EU:s Dataskyddsförordning, GDPR. I offentlig sektor är det i regel mer komplext där man utöver GDPR kanske även måste ta hänsyn till säkerhetsskyddlagstiftning samt offentlighets- och sekretesslagstiftning, bara för att nämna några.  

Molnstrategin kan med fördel gå igenom hur organisationens tillämpliga lagar och förordningar påverkar dess konsumtion av molntjänster.  

Tankar kring val av modell, kategori och leverantör  

Molntjänster finns i flera olika modeller så som publikt moln, privat moln och hybridmoln och delas in i kategorier där framför allt Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) och Software as a Service (SaaS) kan nämnas som exempel. Dra gärna nytta av molnstrategin för att vägleda i beslut om vilken eller vilka modeller och kategorier som bör konsumeras i Era olika fall.  

För att hamna rätt i molntjänstenivå så kan det kanske också krävas en transformation av exempelvis en applikations arkitektur – sådana tankar är också bra att behandla i strategin. Ta också gärna höjd i strategin för avvägningar rörande avveckling av molntjänsten där villkor och kostnadsdrivande faktorer kan skilja sig markant mellan olika modeller, kategorier och leverantörer.   

Trender i omvärlden  

Även fast ingen organisation är den andra helt lik är det en god idé att följa med i vad som sker i omvärlden rörande molntjänster. Utvecklings- och förändringstakten är hög vilket gör att molntjänster tillkommer, förändras och försvinner, liksom innehåll och funktionalitet i tjänsterna. 

Molnstrategin bör dels ta höjd för detta faktum och beskriva hur organisationen behöver omvärldsbevaka, men än viktigare är det att molnstrategin i sig är ett levande dokument som anpassas i takt med och efter förändringar i marknaderna. 

Även enkla strategier behöver ett perspektiv  

Även en simpel molnstrategi som bygger på ”Cloud First” kan behöva vara mer utvecklad för att exempelvis beskriva tankarna bakom den och hur strategin ska tillämpas. På samma sätt kan en överliggande IT-strategi där molntjänstekonsumtion inte behandlas brytas ut i en egen underliggande molnstrategi, där valen och de bakomliggande skälen utvecklas. Detta för att både kunna ge stöttning i organisationen och för att kunna vara föremål för revidering.  

Underlätta för beslut  

Var gärna tydlig i molnstrategin hur beslut ska fattas i det fall som molntjänst är en kandidat för att realisera och leverera en tjänst, funktion eller applikation. Ett enkelt beslutsträd kan dels kunna fungera som ett gott stöd i processen att både avgöra om Ni ska konsumera molntjänsten eller inte, dels kunna hjälpa till i valet av molnleverantör beroende på exempelvis rättsliga förutsättningar.   

Komma vidare  

Vi på Midagon har gedigen kompetens och lång erfarenhet kring transition och transformation till molntjänster. Vi hjälper regelbundet organisationer genom hela resan från strategiska ställningstaganden till att delta med vår samlade tekniska kompetens i genomförande av transition och transformation.  

Vi lever också som vi lär avseende inte minst molntjänster och kan därmed också bidra med vår egen syn och vår egen erfarenhet i frågan – inte minst runt användarupplevelsen. 

Vill du veta mer? Kontakta oss på Midagon här så berättar vi mer. 

Fler blogginlägg