Midagon Company logo
Tillbaka till Bloggen

Effektivt Styrgruppsarbete - en viktig framgångsfaktor för lyckade projekt

Några av de tre viktigaste framgångsfaktorerna för ett lyckat projekt är tydliga och accepterade verksamhets-/effektmål, en skicklig projektledare och en välfungerande styrgrupp. Med dessa tre faktorer på plats har man goda förutsättningar för att lösa övriga utmaningar som uppstår. 

Projektmål och projektledarens förmåga diskuteras ofta. Men det är lite tystare kring styrgruppens faktiska roll och sammansättning? Styrgruppens arbete kan i många fall vara avgörande för ett projekts utfall. Därför kommer denna artikel att fokusera på delar som är viktiga att tänka på för att uppnå ett effektivt och lyckat styrgruppsarbete. 

Några av de tre viktigaste framgångsfaktorerna för ett lyckat projekt är tydliga och accepterade verksamhets-/effektmål, en skicklig projektledare och en välfungerande styrgrupp. Med dessa tre faktorer på plats har man goda förutsättningar för att lösa övriga utmaningar som uppstår. 

Tyvärr händer det ofta att styrgruppen inte har förstått sin roll och att den är felaktigt sammansatt. Som medlem i styrgruppen skall man främst representera projektet och inte sin roll i den ordinarie verksamheten – Styrgruppen har det yttersta ansvaret för hela projektet. 

För att tydliggöra detta kommer vi nedan gå igenom viktiga delar för att lyckas med ett effektivt och framgångsrikt styrgruppsarbete. 

Styrgruppens sammansättning 

Sammansättningen av styrgruppen är viktig för att den på ett bra sätt skall ha förutsättning för att ta sitt ansvar för projektet och stötta projektledaren. 

Styrgruppen bör bestå av 3-5 personer som: 

Projektmål – Effektmål 

Styrgruppen skall ha fokus på två typer av mål och alla beslut skall ta hänsyn till dessa. Styrgruppen skall även löpande ställa sig frågan om det kortsiktigare Projektmålet fortfarande stöder Effektmålet eller om förutsättningarna har ändrats så att Projektmålet behöver ses över. 

Definition: 

Fokus på risker 

Det finns inga projekt som inte har risker, men med ett aktivt riskarbete kan identifiering av dessa vara skillnad mellan ett framgångsrikt projekt och ett misslyckat. 

Styrgruppen har ett stort ansvar i att vara delaktiga i identifieringen och utvärderingen av risker samt att ta beslut om åtgärder för att lindra effekten om risken infaller. 

Styrgruppens ansvar 

Styrgruppsmötet 

För att ett styrgruppsmöte skall kunna bidra till projektets framgång krävs att alla styrgruppsmedlemmar deltar aktivt och är pålästa på projektet och dess statusrapport som projektledaren skickat ut inför mötet. 

För att det skall bli effektiva möten gäller det att inte fastna i att lösa alla problem i sittande möte utan sätta tydliga ägare på att driva frågor vidare separat tillsammans med rätt deltagare. 

Minnesanteckningar skall skrivas och det är viktigt att alla beslut och tilldelade aktiviteter blir dokumenterade. 

Fallgropar att undvika 

Behöver ni hjälp? 

Midagon har lång erfarenhet av att driva och stötta verksamheter i både framtagandet av bland annat projektmodeller, förvaltningsmodeller, styrgruppsarbete och upprättande av projektkontor. Kontakta oss här.

Fler blogginlägg