Midagon Company logo
Tillbaka till Bloggen

Vikten av välfungerande IT-förvaltning

Genom att införa och kombinera olika förvaltningsmodeller kan kvaliteten höjas och effektiviteten ökas, samtidigt som kostnaderna för IT-förvaltning minskar. Vi kan kombinera fördelarna med affärsmässig förvaltningsstyrning (pm3) med tjänstestyrning (ITIL), och samtidig undvika dess nackdelar. 

Oförvaltad IT är en stor risk och en källa till oförutsedda, omfattande kostnader. Ofta väljer företag att outsourca sin IT-förvaltning till externa parter medan de själva fokuserar på sin kärnverksamhet. Kanske vill man, trots outsourcingen, kunna kontrollera och styra sin IT-verksamhet, samtidigt som kostnaderna hålls nere? 

Genom att införa och kombinera olika förvaltningsmodeller kan kvaliteten höjas och effektiviteten ökas, samtidigt som kostnaderna för IT-förvaltning minskar. Vi kan kombinera fördelarna med affärsmässig förvaltningsstyrning (pm3) med tjänstestyrning (ITIL), och samtidig undvika dess nackdelar. 

Vad är pm3? 

Pm3 står för “På Maintenance Management Model”, där På står för På AB, företaget som utvecklade modellen. Pm3 är en styrmodell med sin grund i systemförvaltning, men som över tid har utvecklats till att användas för verksamhetsutveckling i stort. 

Modellen beskriver hur systemförvaltning ska organiseras för att kunna bedrivas affärsmässigt. Detta för att säkra att IT-lösningen stödjer verksamheten, på både kort- och lång sikt. Med det affärsmässiga synsättet menar man att detta ska ske genom samverkan mellan IT-parter och verksamhetsparter, för att säkerställa att de båda parternas utveckling hänger samman. För att uppnå denna samverkan organiseras systemförvaltningsverksamheten med förvaltningsuppdrag samt fördelning av roller, ansvar och befogenheter. På så sätt får organisationen möjligheten att styra förvaltningsverksamheten. Genom att IT- och verksamhetsparter samverkar gränsöverskridande, ökar verksamhetsnyttan genom att kontinuerligt stödja, vidmakthålla, vidareutveckla och tillgängliggöra förvaltningsprodukter. 

Att implementera pm3 ger alltså bättre förutsättningar för en välfungerande förvaltningsstyrning, då det säkrar samspelet mellan IT och verksamheten. 

Vad är ITIL? 

För att din organisation ska vara fortsatt konkurrenskraftig och relevant inom ert marknadsområde krävs att IT hänger med när behoven förändras. IT Service Management enligt ITIL har utvecklats och anpassats för att möta dessa förändringar. 

ITIL, “Information Technology Infrastructure Library”, är världens mest använda ramverk för IT-tjänsteleverans. Ramverket, som består av ett antal publikationer som beskriver diverse processer och funktioner, kan ses som en verktygslåda bestående av samlade erfarenheter och råd för kunder och leverantörer av IT-tjänster. Innehållet i verktygslådan beskriver hur IT-organisationer bäst går tillväga för att säkerställa en kundorienterad och effektiv tjänsteleverans. Ramverket beskriver samtliga aspekter av IT allt från strategi till leverans, inklusive organisation, roller och processer. 

Att kombinera modellerna 

För att uppnå de båda modellernas fördelar är det viktigt att applicera rätt modell till rätt ändamål. Att nyttja ITIL för att styra aktiviteter och säkra besultspunkter i IT-verksamheten, parallellt med pm3 för att styra helheten och att arbeta målstyrt med vidmakthållande och vidareutveckling, skapar möjlighet för att åstadkomma en kraftig styrning. ITIL säkrar goda rutiner, vilket i sin tur ger en hög leveransförmåga från IT-organisationen. Samtidigt säkrar pm3 samspelet mellan verksamheten och IT och ger förutsättningar för en välfungerande förvaltningsstyrning. 

Vill du veta mer om IT-förvaltning och vad det kan göra för din organisation? Kontakta Midagon här så hjälper vi dig. 

Fler blogginlägg