Midagon Company logo
Tillbaka till Bloggen

Varning: 6 misstag vid er ERP-implementering

Står du inför en ERP-implementering? Det är en stor utmaning för verksamheten. Se 6 vanliga misstag och hur du kan undvika dem. 

Implementering av ett Enterprise Resource Planning (ERP)-system är en omfattande åtagande och komplext projekt. Detta är något som kräver noggrann planering och gedigna förberedelser. Ett väl genomfört implementeringsprojekt kan leda till förbättrad effektivitet, minskade kostnader och bättre beslutsfattande för ert företag, men utan tillräckliga förberedelser och noggrann planering kan ett ERP-projekt snabbt förvandlas till en mardröm.  

Här utforskar vi de utmaningar som ofta uppstår när förstudiefasen negligeras, och det finns bristande förberedelser och undermålig planering inför en ERP-implementering. Vi ska även beskriva hur dessa delar påverkar hela projektet. 

1. Otillräcklig behovsanalys 

En av de mest grundläggande faserna i en ERP-implementering är att genomföra en omfattande behovsanalys. Detta innebär att förstå och dokumentera företagets processer, krav och mål. Ett vanligt misstag är att inte utföra en noggrann behovsanalys. Då finnsdet en stor risk att det nya ERP-systemet inte kommer att möta företagets specifika behov, vilket på längre sikt innebär att företaget kommer ha svårt att nå både sina strategiska mål samt effektmål. Företag som hoppar över eller stressar igenom denna fas i projektet kan upptäcka att det nya systemet saknar viktiga funktioner eller att det inte passar in i de befintliga arbetsflödena, vilket kan leda till ineffektiva processer samt en stor frustration hos slutanvändarna. 

2. Underskattning av tidsåtgång och resurser 

Många företag underskattar den tid och de resurser som krävs för att framgångsrikt implementera ett ERP-system. Ett vanligt misstag är att anta att implementeringen kan ske parallellt med det dagliga arbetet och den operativa verksamheten utan betydande påverkan. Verkligheten är dock en annan, där en ERP-implementering ofta kräver dedikerade och fokuserat team, samt omfattande utbildning. Viktigt att komma ihåg att det även krävs ett kontinuerligt engagemang och stöd från ledningen. Bristande planering kan leda till förseningar, överskridande av budgeten och i värsta fall ett misslyckat projekt. 

3. Brist på expertis och erfarenhet 

Implementering av ett ERP-system är en tekniskt krävande uppgift som ofta kräver specialiserad expertis. Företag som inte tidigt i projektet investerar i att anlita erfarna konsulter eller utbildar sin personal står inför risken att göra kostsamma misstag under implementeringen. Just kring denna fråga finns många exempel på att företaget som inte säkrar att de ha kunskap om utvalt system, standarder och processer, kan snabbt komma att tappa förståelse och riktning.  Detta kan leda till felaktig systemkonfiguration, misslyckade datamigreringar och bristande integration med befintliga system bland annat. Bristande expertis kan även leda till att kritiska problem inte identifieras och åtgärdas i tid, vilket kan påverka hela projektets framgång. 

4. Otillräcklig förändringshantering 

Införandet av ett nytt ERP-system innebär ofta betydande förändringar i arbetsprocesser och roller inom organisationen. Utan en välplanerad strategi för förändringshantering kan motstånd från både anställda och ledare bli ett hinder för projektet. Det kan även leda till bristande acceptans för det nya systemet. Båda delarna kommer leda till att ni inte når uppsatta mål, samt får ut den effekt som förväntas. Förändringsledning innebär att kommunicera tydligt om varför förändringen sker, hur den kommer att påverka slutanvändarna, men även att säkerställa att ge dem både de verktyg och utbildning de behöver för att anpassa sig. Företag som inte tar denna aspekt på allvar riskerar att implementeringen möts med motstånd och att användarna inte fullt ut utnyttjar systemets kapacitet. 

5. Bristande riskhantering 

Riskhantering är en kritisk del av planeringen för en ERP-implementering. Varje projekt med stor komplexitet kommer att stöta på oförutsedda utmaningar och problem. Företag som inte identifierar potentiella risker i tidigt stadie samt utvecklar planer för att hantera riskerna är dåligt förberedda för att möta kommande utmaningar. Risker kan inkludera tekniska problem, dataförlust, förseningar och överskridanden av budget med mera. En bristande riskhantering kan resultera i betydande avbrott i verksamheten och ökade kostnader. 

6. Konsekvenser av bristande planering 

Konsekvenserna av otillräcklig förberedelse och planering inför och under en ERP-implementering kan vara allvarliga och långvariga. Ett misslyckat ERP-projekt kan leda till betydande ekonomiska förluster, skada företagets rykte och orsaka avbrott i verksamheten. Dessutom kan det ta år att rätta till problemen och återställa förtroendet för IT-systemen inom organisationen. 

Förbered projektet noggrant 

En framgångsrik ERP-implementering börjar med noggrann och genomtänkt förberedelsefas, där en noggrann och gedigen förstudie genomförs. Ni måste tidigt investera tid och resurser i att förstå sina behov, processer och krav. Det gäller att ni förbereder era anställda på de förändringarna som kommer.  

Genom att undvika de vanliga fallgroparna som bristande behovsanalys, underskattning av tidsåtgång, brist på expertis, otillräcklig förändringshantering och bristande riskhantering kan ni öka era chanser för att få en lyckad ERP-implementering.  

Det är denna initiala investering i planering och förberedelse som lägger grunden för att ERP-systemet ska kunna leverera de förväntade fördelarna och bidra till företagets långsiktiga framgång. Här kan ni anlita rätt expertis och ta hjälp av en oberoende partner som kan stödja och hjälpa er att undvika vanliga fallgropar, samt ge er bästa möjliga förutsättningar för att genomföra ERP-implementeringen inom uppsatt tidsplan och budget. 

Fler blogginlägg